جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: جمعه 14 می 2021 | 02:09 ق.ظ
فرماندار اردبیل ؛

بانوان رسبان در حوزه آموزش آسیب های اجتماعی ورود کنند

بانوان رسبان در حوزه آموزش آسیب های اجتماعی ورود کنند فرماندار اردبیل در جمع بانوان رسبان اردبیل گفت : بانوان رسانه اے اردبیل باتوجه قابلیت ها و توانایے مے توانند در حوزه آسیب هاے اجتماعے ورود کنند .

امامے یگانه در جمع بانوان رسانه اردبیل ( رسبان) با بیان اینکه بانوان رسانه اے اردبیل باتوجه قابلیت ها و توانایے مے توانند در حوزه آسیب هاے اجتماعے ورود کنند افزود: ظرفیت و توانایے بانوان رسانه براے کسے پوشیده نیست و ورود این قشر به معظل ها و آسیب هاے اجتماعے مے تواند تاثیرات مثبتے را به همراه داشته باشد چرا که رسانه بهترین ابزار براے کاهش آسیب هاے اجتماعے است .
وے با اشاره به اینکه مے توانیم در جهت اهداف بانوان رسانه از دستگاه هایے اجرایے در خواست حمایت کنیم بیان کرد: با توجه به اهداف رسبان و برنامه هاے اجرایے در حوزه هاے ورزشے ، فرهنگے ، هنری، اقتصادی، سیاسے و اجتماعے مے توان از ظرفیت دستگاه هاے دولتے و شرکتهاے خصوصے بهره برد وبراے اینکار باید دستگاه هاے شناسایے و طے جلسه اے مسائل راعنوان و تصمیم گیرے نهایے انجام شود.
فرماندار اردبیل اضافه کرد: بانوان رسانه اے ( رسبان) چون بودجه و درآمد خاصے ندارد باید درجهت درآمد زایے قدمے مثبت بردارد که یکے از این گام ها مے تواند ایجاد یڪ واحد یا کارگاهے در زمینه هاے مختلف باشد ؛ براے اینکه نیاز است از ایده هاے نو بهره برد .
امامے یگانه تاکید کرد: در بحث برگزارے مراسمات ، همایش ها و برنامه هاے ادارات و شرکت هاے خصوصے بانوان رسانه مے توانند ورود کنند و صفر تاصد برگزارے یڪ برنامه فرهنگی، هنری، آموزشے ، اجتماعے و… را انجام دهند.
وے ادامه داد: متاسفانه برگزارے دوره هاے آموزشے سبڪ زندگے دراردبیل بسیار کم است و اجراے این چنین برنامه اے مے تواند در تحکم بنیان خانواده و خانواده اے شاد تاثیر گذار باشد که بنظر ورود بانوان رسبان در این مورد مے تواند گامے محکم براے جامعه زنان و خانواده ها باشد.

سخت کوشے و دقت نظر بانوان در عرصه رسانه دیده نمے شود
در ادامه پروین حسینے نماینده کارگروه بانوان رسانه رسبان ضمن تبین جایگاه کارگروه بانوان رسبان در اردبیل اظهار داشت: آسیب هایے که زنان خبرنگار در طول عمر کارے خود با آن مواجه هستند به مراتب بیشتر از مردان است، چرا که اگر زن خبرنگار متأهل باشد در کنار وظیفه همسرے باید وظیفه مادرے را باید به نحو احسن انجام دهد و در کنار حفظ و حراست از بنیان خانواده باید به کار رسانه اے خود هم برسد .


نماینده بانوان رسانه رسبان اردبیل با تأکید بر اینکه زنان خبرنگار هم شرایط حاکم بر زندگانے زن شاغل را تحمل مے کنند و هم مشکلاتے را به لحاظ جنسیت خود متحمل می‌شوند، گفت: نابرابرے در برخوردارے از فرصت‌هاے برابر شغلی، حقوق و مزایا، امکان ارتقاے شغلی، نابرابرے در کسب تجربه‌هاے کارے و … از مهم ترین آنهاست.
حسینے اضافه کرد: جایگاه بانوان در رسانه آنگونه که باید دیده نشده و مے توان گفت بانوان رسانه اے استان، اغلب با کمترین هزینه ها، بیشترین فعالیت را انجام مے دهند.
وے اضافه کرد: امنیت شغلے مهمترین دغدغه بانوان رسانه اے استان است چرا که اغلب بدون انعقاد هیچ قراردادے فعالیت رسانه اے آنها آغاز مے شود و در انتها به دلیل عدم پرداخت حق و حقوق از سوے رسانه، از این حرفه خارج مے شوند.
حسینے در تحلیل وضعیت حوزه مطبوعات افزود : این حوزه با چالش‌هایے روبرو است و متاسفانه در آن به آسایش و تامین آتیه‌ے شغلے خبرنگاران توجه نمی‌شود.
وے در پایان گفت: انتظار می‌رود، مسئولان حامے بانوان خبرنگار باشند و با اقدامات مورد نیاز بستر لازم را براے ادامه فعالیت بانوان رسانه فراهم كنند و بدون شك حمایت بی‌دریغ مسئولان فرهنگے از بانوان خبرنگار در ابعاد مختلف می‌تواند انگیزه خبرنگاران را براے ادامه بهتر فعالیت افزایش دهد.

پیشبرد اهداف رسبان نیازمند حمایت مسئولان و دستگاه هاے دولتے است


در ادامه بتول حسین زاده رئیس کمیسیون ورزش رسبان ایران نیز با اشاره به اینکه بانوان رسبان به هیچ وجه وارد بحث هاے سیاسے و حزبے نخواهد شد گفت: با توجه به اینکه کلینیڪ رسبان صنفے هست و هیچگونه درآمد و بودجه اے ندارد انتظار داریم دستگاه هاے اجرایے استان از رسبان در جهت پیشبرد اهدافش حمایت کنند.
وے با بیان اینکه در نظر داریم در تمامے حوزه ها برنامه هاے مختلفے را در جهت نشاط و شادابے بانوان رسانه اے استان برگزار کنیم افزود: براے برگزارے برنامه از جمله مسابقات ورزشے نیاز به حمایت وهمکارے دستگاه ها داریم .

رئیس کمیسیون ورزش رسبان ایران اضافه کرد: یکے از برنامه هاے ورزشے رسبان در سطح کشور پویش ورزش بین بانوان شاغل است که براے اجراے این‌طرح انتظار داریم دستگاه هاے اجرایے تیم در رشته هاے مختلف ورزشے آماده و به ما معرفے کنند .

بانوان خبرنگار باید مورد حمایت جدے مسولان استانے باشند
محرم نژاد رئیس کمیته اقتصادے بانوان رسانه رسبان در دیدار با فرماندار اردبیل اظهار داشت: مسئله مهمے که در زمینه فعالیت خبرنگاران زن وجود دارد، مسئولیتے است که بر عهده آنان قرار دارد وقتے حدود دو سوم جمعیت خبرنگاران استان را زنان تشکیل می‌دهند، مسئولیت آنان هم دوچندان می‌شود؛ حل بسیارے از مشکلات و در نتیجه تقویت آموزش و ارتقاے کیفے رسانه‌ها نیازمند توجه به اقتصاد رسانه است.


رئیس کمیته اقتصادے بانوان رسانه رسبان اردبیل اظهار داشت: خبرنگارے شغلے است که نیاز به دقت و سرعت بالایے دارد و بانوان در این حوزه بسیار شایسته گام برداشته‌اند ولے متاسفانه جایگاه بانوان در رسانه آنگونه که باید دیده نشده و مے توان گفت: مشکلات بیمه و درآمدے خبرنگاران اگرچه قصه پر غصه و تکرارے است اما آن چه بیشتر خبرنگاران را آزار می‌دهد اغلب معنوے و عدم‌حمایت از خبرنگاران است، مشکلاتے که بیش از مشکلات معیشتے بانوان خبرنگار را آزرده‌خاطر می‌کند.
محرم نژاد در خصوص انتظارات کمیته اقتصادے رسبان استان از مسئولان گفت: مسئولان باید از بانوان خبرنگار حمایت‌هاے مادے و معنوے داشته باشند و مورد حمایت جدے مسئولان به ویژه استاندار و مدیركل ارشاد قرار گیرند تا بتوانند در فرهنگ سازی، اطلاع‌رسانے و توسعه استان و حل مشكلات مردم نقش بهترے ایفا كنند.
وے اظهار داشت: مهم‌ترین بار خبرے استان بر دوش بانوان خبرنگار است؛ چراکه در رسانه ها تعداد خبرنگاران خانم بیشتر است؛ علت آن هم سخت‌کوشے و دقت نظر آنان است؛ با وجود این شرایط فرهنگے و اجتماعی، بار دیگر خود را در زمینه ارتباط‌گیرے و فعالیت خبرے بانوان خبرنگار با مسئولان و روابط عمومی‌هایے که عمدتا در جامعه ما مرد هستند نشان می‌دهد و سبب می‌شود این بانوان، فرصت لازم را در مقایسه با مردان خبرنگار در پوشش اخبار، بازدیدها، سفرهاے مسئولان ارشد کشورے و استانے و نیز ارتباط‌گیرے با حوزه‌هاے کارے نداشته باشند؛ حال آنکه در ارتباط با مسئولان و روابط‌عمومی‌هایے که از میان بانوان انتخاب شده‌اند این مشکلات کمتر است.
رئیس کارگروه کمیته اقتصادے بانوان رسبان در تبین اهداف کمیته اقتصادے رسبان استان گفت: با توجه به وضعیت بانوان رسانه در حوزه مطبوعات این حوزه با چالش‌هایے روبرو است و متاسفانه در آن به آسایش و تامین آتیه‌ے شغلے بانوان خبرنگار توجه نمی‌شود بر همین اساس کمیته اقتصادے رسبان با همراهے کارگروه کشورے خود در نظر دارد با حمایت مسولان و فعالان بخش خصوصے امنیت اقتصادے که مهمترین دغدغه بانوان رسانه مے باشد فراهم آورده تا فعالان رسانه از آرامش خاطر افزون‌ترے برخوردار باشند تا با انگیزه بیشتر به نسبت به فعالیت رسانه اے خود انجام وظیفه نمایند.

کد خبر : 18711

کانال تلگرام دایاق
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
صفرتا ارائه محصولات مجازی
یو پی اس باتری یو پی اس تعمیر یوپی اس قیمت باطری یو پی اس