به گزارش روابط عمومی ایسپا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در جدید ترین نظر سنجی خود اعلام کرد: ۲۰.۱  درصد از پاسخگویان «واکسن خارجی» و ۲۹.۶ درصد «واکسن ایرانی» را ترجیح می دهند. ۲۴.۷ درصد گفتند «فرقی ندارد» و ۲۴.۲ درصد گزینه «هیچکدام» را انتخاب کردند. ۱.۳ درصد نیز به این سوال پاسخ ندادند.

گفتنی است، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نظرسنجی را با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال کل کشور و اندازه نمونه ۱۵۷۳ به شیوه مصاحبه تلفنی ۲۸ فروردین تا ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ اجرا کرده است.