به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، در نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران از شهروندان بالای ۱۸ سال کشور پرسیده شده است «با توجه به اینکه کشور در حال تولید واکسن کروناست، فکر می کنید ایران می تواند واکسن موثر تولید کند؟»

نتایج نشان می‌دهد، ۴۷.۶ درصد از پاسخگویان معتقدند «حتما می‌تواند»، ۲۱.۹ درصد گفتند «شاید بتواند» و ۱۷.۹ درصد اعلام کردند «بعید است بتواند». ۱۲.۷ درصد از پاسخگویان گزینه «نمی‌دانم» را انتخاب کردند.

گفتنی است، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نظرسنجی را با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال کل کشور و اندازه نمونه ۱۵۷۳ به شیوه مصاحبه تلفنی در تاریخ ۲۸ فروردین تا ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ اجرا کرده است.